گزارش| روند اعتراضات چگونه در ۶۰ روز به تروریسم آبان رسید؟

تهران-ایرنا- چرا باید در برابر جریانی که بعد از شکست در پروژه «مردمی کردن اعتصابات» به جنون خشونت رسیده و خطرناک‌ترین مرحله این بازی یعنی تروریسم را علیه ایران فعال کرده تا کشور را به پرتگاه جنگ داخلی بکشاند، همچنان مدارا و آن را تحمل کرد؟ در حالی که مطالبه به حق مردم پایان مماشات است.

گزارش| روند اعتراضات چگونه در ۶۰ روز به تروریسم آبان رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top