اظهارات متفاوت عابد جعفری درباره ایجاد فساد/ افشاگری درمان فساد نیست

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد که فساد بزرگ در مرحله قانون گذاری است زیرا ریل گذاری به گونه ای انجام می شود که سازمان گرفتار فساد شود.

اظهارات متفاوت عابد جعفری درباره ایجاد فساد/ افشاگری درمان فساد نیست

به گزارش شرکت دربندی، نشست گلوگاه های تولید فساد در مدیریت شهری با حضور حسن عابدی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سید امیر منصوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پژوهشکده نظر برگزار شد.

بنابر گزارش اکوایران، در این نشست تاکید شد که افشاگری درمان فساد نیست ودر ایران فساد به طور معم⅑ژ۲ژول از طریق شکستن قانون صورت نمی گیرد بلکه قابلیت تفسیرهای مختلف از قانون زمینه ساز فساد است.

اظهارات متفاوت عابد جعفری درباره ایجاد فساد/ افشاگری درمان فساد نیست

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top